Integritetspolicy

 

ALLMÄNT

IBRA org. nr 80 20 06-7131 värnar om din personliga integritet. Våra givare som stödjer IBRAs arbete är mycket viktiga för oss. Här i vår integritetspolicy hittar du all information om hur vi använder och lagrar dina personuppgifter, för att du ska kunna känna dig trygg. Har du ytterligare frågor eller funderingar om integritets- och dataskydd är du alltid välkommen att kontakta oss genom att mejla till info@ibra.se

VEM ANSVARAR FÖR HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

IBRA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med kontakt via våra digitala kanaler, gåvokort som du fyller i, epost med personuppgifter, genomför ett köp på webbplatsen, ger en minnes/hyllningsgåva eller ger en gåva via vår hemsida. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig efterfrågad service.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in de personuppgifter vi får från dig. Utöver detta kan vi personnummersätta för att fullt ut säkerställa att det är helt rätt identitet i systemen, undvika dubletter samt att vi uppfyller kraven på att ha uppgifterna uppdaterade. Följande uppgifter samlar vi in:

Månadsgivande via autogiro:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, namnunderskrift och bankkontonummer. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter. Information om gåvoavtal och historik över gåvor samt vilka utskick IBRA har gjort.

För dig som ger en enstaka gåva via hemsidan, plusgiro/bankgiro, Swish eller SMS, eller handlar i gåvoshopen:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, och betaluppgifter, samlas in när du ger via hemsidan, plusgiro/bankgiro, Swish eller SMS. Ditt personnummer inhämtas från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från samma register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter. Information om gåvoavtal och historik över gåvor samt vilka utskick IBRA har gjort.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter endast för det specifika ändamålet som anges och det finns alltid möjlighet till avregistrering, t.ex. för tidningen eller månadsbrev. Laglig grund för behandling av personuppgifter kan vara intresseavvägning eller fullgörande av avtal beroende på ändamålet.

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär att vi kan hjälpa fler samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att stödja oss.

Uppgifterna behandlas så länge som du är gåvogivare och en period på 3 år efter att du upphör att vara gåvogivare. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

MOTTAGARE VI DELAR INFORMATION MED

I samband med utskick av informationsbrev och tidningar och återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss, tar vi fram adressregister som vi sedan delar med våra tryckerier på ett säkert sätt. Dessa tryckerier har ett ansvar som personuppgiftsbiträden att förvalta personuppgifterna enligt samma krav och förordning som personuppgiftsansvarig har (IBRA). Personuppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt i samband med utskick hos tredje part.

ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES?

Vi och våra leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter skulle behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield (en skyddsmekanism för överföringar till USA), som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Eftersom din integritet är viktig för oss vidtar vi rimliga och tillbörliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och på en nivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Skicka med en kopia på identitetshandling som vidimerats. Rapporten skickas till den identifierade personens folkbokföringsadress. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.