swedish-summer-820302

Hela grunden för IBRAs arbete har varit en önskan att lyda missionsbefallningen; att göra lärjungar. Från början har det handlat om att nå dem som ännu inte hört om Jesus, ”de onådda”. Det är ett begrepp som varit aktuellt för IBRA i 60 år och vi menar att det är i allra högsta grad relevant idag. Här kan du läsa varför och om hur IBRA tänker runt detta.

VILKA ÄR DE ONÅDDA?

När vi talar om ”onådda” menar vi inte varje individ som inte nåtts av evangeliet utan om etniska grupper (som har ett eget språk och en egen kultur) därmindre än en procent av befolkningen är evangeliskt kristna. Det kan finnas inhemska kyrkor bland folket men som i såfall behöver hjälp utifrån för att växa och evangelisera sitt folk/land.

Numer används begreppet ”minst nådda” när man pratar om onådda folkgrupper. Den definitionen använder Joshua Project, en organisation somuppdaterar evangeliets utbredning. Det finns omkring 7 000språk i världen. Joshua Project delar in språken i undergrupper och räknar då med over 15 000 folkgrupper. Av dessa är ungefär 6 600 etniska grupper ”minst nådda”. Omvandlat till individer hör drygt 3 miljarder människor, eller 40 procent av jordens befolkning till de minst nådda. Läs siffrorna igen! Nästan hälften av världens folk saknar chansen att nås av evangeliet – om vi inte gör något!

ÄR INTE OCKSÅ SVERIGE OCH SVENSKARNA ONÅDDA?

– Jag förstår vad man menar när man säger att svenskar är ett onått folk, säger Marcus Svedman IBRAs regionledare för Västafrika. Men vi är fortfarande fler än 1 procent evangeliskt troende (Joshua Project redovisar

6.9 procent som evangeliskt troende men 57 procent som bekännande kristna i Sverige). Det finns så många kristna och kyrkor så vi borde klara av att evangelisera vårt eget folk, även om vi inte gör det i praktiken.

VAD MOTIVERAR IBRA ATT SATSA PÅ DE “MINST ONÅDDA”?

– Det är ju väldigt tydligt i Bibeln att evangeliet måste ut till alla folk, säger Marcus Svedman och nämner ett antal bibelord:

”Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.” Matteus 24:14.

”Åt mig har getts all makt I himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.” Matteus 28:18-19.

”Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd.” Romarbrevet 15:19-21.

HUR TÄNKER IBRA FÖR ATT FOKUSERA PÅ RÄTT OMRÅDEN?

– Vi bör göra det andra inte gör, ägna oss åt det jobb som ännu är ogjort, menar Marcus Svedman. Många missionsorganisationer predikar och sander program på de stora språken som engelska och franska, men vi vill gå in på de mindre språken, de språk som är människors modersmål, som berör människors hjärtan.

– Målet är ju att se församlingar planteras där det inte funnits tidigare.

EXEMPEL PÅ MINST ONÅDDA FOLK SOM IBRA JOBBAR MED

Även om IBRA redan idag skulle vilja sända program på varje ”onått” språk, så är det inte görligt med 6 600 ”minst nådda folkgrupper. Fortfarande prioriterar vi på många håll efter hela länder och stora områden som kan räknas in bland de minst nådda, även om varje nation i sin tur består av många mindre folkgrupper.

 • I arabvärlden satsar IBRA på program producerade på områdets största arabiska dialekter.
 • i Turkiet prioriterar IBRA turkiska som språk, då det talas och förstås av många olika folkgrupper både i landet och i grannländerna i det så kallade Turkiska bältet. Men här har språkutbudet ökat, som azeriska, turkmeniska och uzbekiska allteftersom resurserna (bade personellt och ekonomiskt) blivit större.
 • I Västafrika, en region med över 1000 språk, har IBRA valt att fokusera på de 15 största av de minst nådda språken. Här lever folkgrupperna spridda over flera länder.
 • I Östafrika finns länder där stora delar av befolkningen är kristna, men där det finns muslimska områden som kan räknas till ”minst nådda”, t ex den så kallade Swahilikusten, där swahilin är lingua franca.
 • I Asien når vi miljontals ”minst nådda” människor, bland annat genom arbete på pashtu, urdu och bengali där fokuset är att kommunicera med muslimer.
 • Sedan några år lägger IBRA också stor vikt vid att nå storstadsungdomar i några av världens nyckelstäder: Vi har till att börja med valt ut Kairo, Dar es Salaam och Bangkok, städer där många olika folkgrupper blandas och skapar en ny kultur, som tenderar att bli en global kultur där etnicitet, nationalitet och språk får underordnad betydelse.

IBRA har satt upp tio punkter som ska hjälpa de regionansvariga att fokusera på de minst nådda i sin region:

 • Gör research.
 • Be för de minst nådda folken och områdena.
 • Se vad andra gör och nätverka.
 • Prioritera målmedvetet bland alla behov.
 • Låt prioriteringar påverka budget och planering. (Viktigt att våga dra ned på vissa gamla projekt för att lägga mer tid och kraft på nya.)
 • Skriv ner visionen för inspiration, inriktning och fundraising.
 • Förankra i understödjande församlingar, regionråd o dyl.
 • Gå i takt med partner i fält för gemensam vision och tajming.
 • Var redo att samarbeta med nya partner.
 • Uthållighet – de minst nådda är ofta svårnådda.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.