Bidragsberoende och strängare regler för att sända arbetare till utlandet har resulterat i att glöden för den evangeliska missionen har falnat.
Nu vill Pingstledaren Daniel Alm se en ny missionsvåg.
– Vi behöver utmanas i vår egen generositet – annars är risken att vi somnar, säger han.

Daniel Alm från Björköby, utanför Vetlanda, är uppväxt i en pingströrelse där församlingen förundrades och då kollekten var överfylld när missionärerna kom med sina historier och diabilder från fältet. Att det inte alltid var lätt, det förstod man ju. Men så fanns också berättelserna från Bibeln direkt i synfältet med apostlarna som hade “klippkort i fängelserna” och fick betala ett högt pris för att sprida evangelium.
-Något har hänt med det personliga engagemanget och det är svårt att säga vad det är, säger Daniel Alm.

Social mission dominerar
En del av förklaringen kan vara, tror han, att Pingstmissionen med stöd av SIDA medel varit framgångsrika i sitt biståndsarbete i och med den unika kontakten med lokala församlingar. Många gånger har det givit ingångar och varit kanaler för hjälpsändningar som andra biståndsorganisationer har saknat. Det har också inneburit att pingstförsamlingarnas mission alltmer kommit att dra åt biståndsmission där insatser varit till övervägande delen av social karaktär. Insatser som varit finansierade av SIDA till stor del.

Församlingen rädd att inte räcka till
– Men när det gäller uppdraget att nå de onådda, de som tidigare inte hört evangelium finns det av naturliga skäl ingen partner. Den enskilde missionären kommer därmed att utsättas för en risk och där har det funnits en rädsla hos församlingarna att inte räcka till som arbetsgivare, säger Daniel Alm.
För det är en hel del saker som ska sitta på plats; ekonomi, försäkringar, skolgång för barnen, språkutbildning och riskträning.
– Det är inte bara att skaka missionären i hand och säga “Gud välsigne dig” och hoppas att det ska gå vägen. Som arbetsgivare behöver vi ta mer ansvar än så, säger Daniel Alm.

”Inget är så livsförvandlande som evangeliet”
Det har också skett en utveckling där man inte i lika hög utsträckning bett om pengar i kollekten, utan alltmer litat på SIDAs ekonomiska tillskott. Daniel Alm menar att utvecklingen mot ett bidragsberoende söver engagemanget.
-När du själv har bett och bidragit ekonomiskt för en sak, så ökar också ditt engagemang. Därför behöver vi bli direkt involverade igen och sända egna missionärer, inte bara ha lokala ambassadörer, säger han.

Bistånd och evangelisation hand i hand
I de bästa av världar går biståndsmissionen och den evangeliserande missionen hand i hand. ”Det ena borde vi göra utan att försumma det andra”, som han säger. Det organiserade biståndet med offentliga medel för fattigdomsbekämpning och insatser för att stärka samhällsbyggande med skolor och kliniker i harmoni med evangelisation och församlingsplantering.
– Inget är så livsförvandlande som evangeliet och det finns ingen politisk agenda i det. Frukten av evangeliet är att respektera sina medmänniskor och allas lika värde. Och vi vet från vår Bibel att alla har rätt att få ta del av det, oavsett vilken regim man lever under, säger Daniel Alm.

IBRA en självklar partner
IBRAs arbete med media som redskap för att nå in i länder som annars är stängda för evangelium en viktig och självklar partner för församlingarna, menar Daniel Alm.
I IBRAs arbete kommer ofta rapporter om människor som i slutna länder får möta Jesus i syner och i drömmar. På mirakulösa vägar får de höra evangeliet på radio eller råkar se på rätt tv-kanal där budskapet strömmar mot dem.
De har ett öppet hjärta för evangeliet att slå rot i. IBRAs team arbetar för högtryck med att följa upp och ge dem möjligheter att delta i Bibelupptäckargrupper och bli lärjungar.

Anden spränger gränserna
– Förklaringen till dessa öppna hjärtan finns i Apostlagärningarna. Pingstdagens händelser är avgörande för hela missionshistorien. Andeutgjutelsen är det som spränger gränser och expanderar och man når de man inte tidigare nått. De öppna hjärtan som vi idag ser i slutna länder är effekten av pingstdagen. Anden är den som spränger gränserna och vi får följa efter, säger Daniel Alm.
Ibland blir man förundrad över vilka som blir utvalda till till att bli ett öppet hjärta, en fridens person – som IBRA brukar uttrycka det. Någon som vill ta emot, men också dela budskapet vidare.

Hela folk kan öppna sig
-Vi är alla skapade med Gudsutrymmet. Vissa individer verkar befinna sig i olika lägen i livet då de är mer mottagliga. Vi ser ju också hur hela folkgrupper kan öppna sig och det handlar ofta om att det är skiften som är på gång som gör att öppenheten är större, säger Daniel Alm.
IBRA är den organisation inom Pingst som har uppdraget att nå de onådda och har ett upparbetat förtroende efter 60 år på fältet. Den senaste tiden har fler pastorer och andra nyckelpersoner bjudits in på missionsresor för att besöka arbetet i fält. Fler behöver få hjärta för mission och fler arbetare behöver sändas ut.
IBRA har en unik kombination att nå ut med evangelium med hjälp av radiovågor, tv-sändningar och internet med uppföljningen och erbjudandet om att finnas med i Bibelupptäckargrupper och senare församlingsplantering.

Vill se mer systematisk mission
-Initiativet kan komma från församlingen själv där man söker IBRA som ett stöd och en partner. Men församlingarna erbjuds också att gå in i redan av IBRA påbörjade projekt, säger Daniel Alm.
Han vill se mer av den systematiska missionen där det evangeliska och det sociala går hand i hand. Men Daniel Alm påpekar att Gud också arbetar undercover.
– Andens vind blåser dit den vill, säger han.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.