lightstock_31961_small_erik_thunberg_

Man kan predika evangeliet om Jesus på många olika sätt. Att starta upptäckargrupper är en effektiv metod för att leda en grupp vänner eller en familj till kristen tro. Det börjar med en nyckelperson, en sökare som är öppen för nya svar på sina livs-frågor och beredd att ta andra med på sin upptäcktsfärd. När man genom förtroendefull dialog har byggt en relation utmanar man denna person att bjuda in sina vänner till det andliga samtalet. 1 vårt arbete har vi sett att det brukar resultera i att vi kan samla en grupp männi-skor som följs åt på en gemensam upptäcktsfärd. Starten är ofta väldigt informell, men kan sedan leda till att gruppen träffas regelbundet.

Inom Ibra kallar vi dessa grupper för bibelupptäckargrupper, eller DSB (Discovery Bible Studies). Upplägget syftar till att leda ännu inte troende till Jesus, men funkar också utmärkt i den lilla gruppen i församlingen eller när du träffar dina troende vän-ner. Pröva gärna! I centrum av upptäckargruppen fmns Bibeln, Guds ord. Om människor får höra Guds ord, så upptäcker de Jesus. Det handlar om att upptäcka, tillämpa och dela ordet. Vi ser dessa grupper som embryon till nya församlingar.

När vi möts i dessa grupper berättar vi för varandra vad vi är tacksamma för. Det öppnar ögonen för de möjligheter som finns. Sedan tar vi upp vad som tynger oss, och vad vi har för behov. Efter det talar vi om behov i omgivningen, bland familj, grannar och vänner, och frågar oss hur vi som grupp kan möta de behoven. Därefter följer själva bibelstudiet.
För ännu inte troende är det lämpligt att gå från skapelseberättelsen och syndafallet till evangeliernas berättelser om Jesus. Det skapar förståelse för vem Jesus är och varför han kom. Metoden är enkel. Den består av fyra steg.

1. Läs texten högt, eller lyssna till en bibelberättelse.
2. Skriv ned eller återberätta texten muntligt med egna ord.
3. Ställ frågan: ”Hur kan du följa det här?” En ännu inte troende kan du fråga: ”Om du var övertygad om att det här är Guds ord, Guds berättelse, vad skulle du då göra?” Var praktisk, konkret och personlig. Nästa gång ni träffas följer du upp hur det gick.
4. Fråga sedan: ”Med vem ska du dela din upptäckt?” Följ upp när ni träffas nästa gång. överallt i världen ser vi hur sådana här grupper startas och multipliceras. När människor sedan kommer till personlig tro och dop blir grupperna nya för-samlingsplanteringar eller del av existerande församlingar.

Böneämnen:

* Be att IBRAs arbete bland de folk som ännu inte hört evangeliet ska resultera i att vi hittar många nyckelpersoner, som kan starta bibelupptäckargrupper som leder till nya församlingar.

* Be att det som görs för flyktingar i Sverige ska leda till att många grupper startas i vårt land.

* Be att du, där du bor och rör dig, hittar nyckelpersoner som kan starta grupper där man finner vägen till Jesus genom att studera Guds ord tillsammans.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.